VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V PROMIZ D.O.O. 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Promiz d.o.o. je družinsko podjetje z izdelavo pohištva po meri kot glavno dejavnostjo in ostalimi dejavnostmi kot so prostorsko svetovanje in izvajanje refleksnih masaž na domu ali v podjetjih. Ker smo želeli ločiti te tri dejavnosti imamo tri spletne strani: www.brunoverro.com, www.uporabna-arhitektura.si in www.brezstresa.si . Našim strankam želimo, da bi se v svojem domu ali v službi počutile dobro. Naša zaveza je spoštovanje zasebnosti naših strank, in varstva njihovih osebnih podatkov. Poslovanje v današnjem času je neizogibno povezano tudi z obdelavo osebnih podatkov. Z zbranimi osebnimi podatki bomo ravnali po določbah Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Promiz d.o.o. je zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov. Razumemo zasebnost in jo spoštujemo.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Promiz d.o.o. je Suzana Krmelj. Dostopna je na elektronskem naslovu info@brunoverrro.com .

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Promiz d.o.o. osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja in sklenitve pogodb o nakupu pohištva in storitev, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe posameznika, za izdajanje računa za opravljeno storitev (6/I člen točka b Splošne uredbe).

Na podlagi pogodbe Promiz d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke zaposlenih, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in osebne podatke drugih sodelavcev, ki so posamezniki (in na trgu ne opravljajo gospodarske dejavnosti), v obsegu kot ga določa Zakon o trgu dela ([1]) oziroma Zakon o delovnih razmerjih ([2]).

b) Promiz d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja 6/I člen točka c Splošne uredbe) in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od Promiz d.o.o. terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom (kot so FURS, različne inšpekcije, sodišča ipd) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, AJPES…) za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

c) Promiz d.o.o. na osnovi zakonitega interesa (6/I člen točka f Splošne uredbe) obdeluje osebne podatke v povezavi z dostopom do spletnih strani www.brunoverro.com, www.uporabna-arhitektura.si in www.brezstresa.si (IP-naslov računalnika, datum in čas ter obiskane strani). Poleg namena zmanjševanja tveganj vdorov in nepooblaščenih dostopov, se ti podatki lahko uporabijo v analitične in statistične namene. Na podlagi prevladujočega zakonitega interesa Promiz d.o.o. obdeluje zakonito zbrane osebne podatke za namen različnih analiz in statistik, potrebnih za preverjanje pravilnosti poslovnih odločitev in načrtovanje novih.

d) V določenih primerih Promiz d.o.o. zaproša svoje stranke in druge posameznike (tudi kandidate za zaposlitev) za soglasje (6/I člen točka a Splošne uredbe) v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen oblikovanja in posredovanja njihovim interesom, zanimanjem, zmožnostim ipd. prilagojenih ponudb pohištva, storitev, tudi delovnih mest. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelajo o posamezniku so natančno naštete v povabilu k soglasju in se razlikujejo glede na kategorije posameznikov (stranke, kandidati za zaposlitev). Prav tako Prmiz d.o.o. svoje stranke in druge posameznike (obiskovalce spletne strani) naproša za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja e-novic o novostih in koristnih informacijah v okviru Promiz d.o.o..

 V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg Promiz d.o.o. osebne podatke v imenu in za račun podjetja obdelujejo tudi njegovi obdelovalci (zunanje računovodstvo).

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov info@brunoverro.com  lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dana soglasja v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov: info@brunoverro.com.  Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi soglasja izvajala do njegovega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Promiz d.o.o. bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Promiz d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 24. maj 2018

[1] Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17). [2] Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).